0 5213 5078
ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร
1 ผู้อำนวยการ
2 เลขานุการ ผอ. 102
3 รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ 111
4 เลขารองฯ อำนวยการ 103
5 โอเปอเรเตอร์ 100
6 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 104
7 ฝ่ายบริหารทั่วไป 105
8 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 106
9 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 107
10 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 109
11 ฝ่ายการเงินและบัญชี 110,112,113
12 ฝ่ายการเงินและบัญชี (OPD) 116
13 หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 118
14 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 119
15 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา(คลังพัสดุ) 120
16 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 122,123
17 งานอาคารสถานที่
18 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 126
19 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 127
20 ห้องแม่บ้าน ชั้น 2 130
21 ห้องแม่บ้าน ชั้น 4 131
22 งานยานยนต์ 132
23 โรงน้ำดื่ม 133
24 งานซ่อมบำรุง 134
25 หัวหน้างานโภชนาการ 135
26 สำนักงานโภชนาการ
27 ร้านค้าสวัสดิการ 137
28 ร้านเครื่องดื่มสวัสดิการ 138
29 ป้อมยาม (ประตูหน้ารพ.) 139
30 ป้อมยาม (ทางขึ้นบ้านพัก จนท.) 140
31 รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล 200
32 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล 201
33 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 202
34 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 203
35 หัวหน้างานวิชาการพยาบาล (IC) 204
36 หัวหน้างานชุมชน
37 สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 206
38 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 208
39 ห้องประชุมเอื้องผึ้ง 210
40 ห้องประชุมจันผา 211
41 งานหน่วยจ่ายกลาง 212
42 ห้องนวด 213
43 OPD (คัดกรอง, ซักประวัติ) 214,215
44 OPD (ประชาสัมพันธ์) 216
45 หน้าห้องตรวจแพทย์ 217
46 ญาติเยี่ยม 218
47 หัวหน้างานหอผู้ป่วยราชพฤกษ์
48 หอผู้ป่วยราชพฤกษ์
49 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนพบุรี 222
50 หอผู้ป่วยนพบุรี 223,224
51 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนวรัฐ 225
52 หอผู้ป่วยนวรัฐ 226,227
53 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนิมมาน 228
54 หอผู้ป่วยนิมมาน 229,230
55 หัวหน้างานหอผู้ป่วยพิงครัตน์ 231
56 หอผู้ป่วยพิงครัตน์ 232,233,234
57 หัวหน้างานหอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ 236
58 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ 237,238
59 หัวหน้างานหอผู้ป่วยเวียงพิงค์
60 หอผู้ป่วยเวียงพิงค์
61 หัวหน้างานหอผู้ป่วยพิมาน
62 หอผู้ป่วยพิมาน
63 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
64 ห้องแพทย์ตรวจ 301
65 สำนักงานกลุ่มภารกิจ 302
66 ห้องพักแพทย์ 303
67 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 305
68 ห้องยา 306
69 กลุ่มงานจิตวิทยา 308
70 หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 309
71 หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 311
72 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 312,313
73 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด (LAB) 315
74 กลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด (LAB) 316
75 กลุ่มงานทันตกรรม 318
76 กลุ่มงานฟื้นฟู 320
77 กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
78 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพ 400
79 หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ 401
80 กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ 402,403
81 งานเวชนิทัศน์ (โสตทัศนูกรณ์) 404
82 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 405,406
83 ห้องแพทย์ 407
84 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 408
85 ห้องสมุด 409
86 งานประกันสุขภาพ(ศูนย์ประสานสิทธิ) 410
87 ฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ 411
88 หัวหน้างานเวชระเบียน 412
89 งานเวชระเบียน 413