0 5213 5078
ชื่อ
  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

เลขที่
  • 182 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เวลาทำการ
  • 08.30 - 16.30 ในวันราชการ

โทรศัพท์
  • 0 5329 8083 -4

โทรสาร
  • (053) 372732

สายด่วนปรึกษาปัญหายาและสารเสพติด
  • 084-489-9528

คลินิกฟ้าใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5322 6145 , 0 5321 5261
  • โทรสาร : 0 5322 6135