0 5213 5078
วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางผู้ป่วยยาและสารเสพติดในระดับประเทศ ภายในปี 2566


พันธกิจ
 1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology)
 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เข็มมุ่ง
 1. 2P Safety and Standard of Care
 2. COVID (คัดกรอง เพื่อส่งต่อไปรักษา)
 3. ดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดประเภท Opioids แบบครบวงจร

ค่านิยม

M = Mastery เป็นนายตนเอง
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P = People Centered ใส่ใจประชาชน
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
D = Determination for the Nation พร้อมนำประดับชาติ
M = Moving Together สามารถไปด้วยกัน
S = Specialist มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ


เป้าประสงค์
 1. พัฒนาวิชาการมาตรฐานการรักษาที่เป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด
 2. สร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการและวิชาการ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด

กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วนยาและสารเสพติด
 2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด
 3. พัฒนาระบบบริการด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ
 4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีและพัฒนาความร่วมมือด้านบริการและวิชาการกับภาคีเครือข่ายด้านยาและสารเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการและการบริการ
 7. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษายาและสารเสพติด
 8. เสริมสร้างความสุขของบุคลากร (Happy Work Place : Work Life Balance)