tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

(CCTV Privacy Notice)


โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่” หรือ “เรา”) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณโรงพยาบาลของเรา เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้

  ๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
         เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
   ๑. ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น
   ๒. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   ๓. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของเรา

  ๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
         เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
   ๑. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
   ๒. เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
   ๓. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย
   ๔. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ ในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้น ในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ ๕. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
   ๖. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่งซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

  ๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
         ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. เราทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่า มีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่เราเห็นสมควรว่า เป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้
   ๑. ภาพนิ่ง
   ๒. ภาพเคลื่อนไหว
   ๓. เสียง
   ๔. ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
   ทั้งนี้ เราจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิด สิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

  ๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
         เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิด ที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่เรามีความจำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิด แก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
   ๑. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ
   ๒. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจ ในเรื่องการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

  ๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ของท่าน
         พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ๑. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผย ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่าน ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่าน จะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
   ๒. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   ๓. สิทธิในการขอให้ระงับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
    ๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบ ตามคำร้องขอของท่าน ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
    ๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
    ๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป เพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
    ๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจาก การที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    ๓.๕ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เหตุในการปฏิเสธคำขอของท่าน โดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

  ๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
         เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง สังเกต โดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

  ๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
         เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา        นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

  ๘. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
         เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

  ๙. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
         ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง ติดประกาศบริเวณยามหน้าโรงพยาบาล หน้าอาคารผู้ป่วยนอก และทางหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาล โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบ เพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของเรา
         การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไป ภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไข และนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

  ๑๐. การติดต่อสอบถาม
   ๑. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
   • โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
   • เลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
   • เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๒๙ ๘๐๘๒-๔
   • โทรสาร : ๐ ๕๓๓๗ ๒๗๓๒
   • E-mail : tch@tch.go.th

   ๒. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
   • กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
   • อาคารวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
   • เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๒๙ ๘๐๘๒-๔ ต่อ ๑๐๕, ๑๐๔
   • E-mail : tch@tch.go.th