0 5213 5078
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1691546479.pdf
  : 09-08-2023
  41
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1685355632.pdf
  : 29-05-2023
  55
  3. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1684815301.pdf
  : 23-05-2023
  21
  4. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5968 สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1684723362.pdf
  : 22-05-2023
  26
  5. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5959 สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1684723297.pdf
  : 22-05-2023
  18
  6. ประกาศการขอรับเงินฝากผู้ป่วยที่มีเงินรับฝากคงเหลือ
  : 1681182638.pdf
  : 11-04-2023
  22
  7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1677816881.pdf
  : 03-03-2023
  43
  8. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
  : 1669110028.pdf
  : 22-11-2022
  92
  9. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
  : 1656992707.pdf
  : 05-07-2022
  172
  10. หลักเกณฑ์การบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว
  : 1643621523.pdf
  : 31-01-2022
  235
  11. ระเบียบการบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว(Methadonemaintenancetherapy)
  : 1633595370.pdf
  : 07-10-2021
  284
  12. นโยบายจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
  : 1612235960.pdf
  : 02-02-2021
  380
  13. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1612235819.pdf
  : 02-02-2021
  397
  14. รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดให้บริการนวดแผนไทย​ในรูปแบบ​ New Normal
  : 1592904537.pdf
  : 23-06-2020
  557
  15. มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  : 1589891215.pdf
  : 20-03-2020
  493
  16. กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  : 20200312162304504.pdf
  : 12-03-2020
  434
  17. คู่มือการให้บริการ การให้บริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์
  : SLA manual_smart02052562.pdf
  : 05-06-2019
  936
  18. การขอรับเสื้อผ้าและสิ่งของที่ฝากไว้คืน
  : 201828111103.pdf
  : 28-11-2018
  591
  19. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  : 201808142edit.pdf
  : 14-08-2018
  1641
  20. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
  : img00320180803.pdf
  : 03-08-2018
  851