0 5213 5078
การดำเนินงาน
  การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

เอกสาร
  1. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
  : 1674804283ita.pdf
  : 27-01-2023
  41
  2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  : 1674804212ita.pdf
  : 27-01-2023
  39
  3. แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข
  : 1639713205ita.pdf
  : 17-12-2021
  198
  4. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1626309557ita.pdf
  : 15-07-2021
  254
  5. ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564
  : 1626309450ita.pdf
  : 15-07-2021
  243
  6. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริจ 2561 (Update)
  : 1626168177ita.pdf
  : 13-07-2021
  247
  7. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  : 1588826467ita.pdf
  : 16-03-2020
  405
  8. คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  : 1588826441ita.pdf
  : 15-03-2019
  411
  9. หลักเกณฑ์การรับทรัยพ์สิน
  : 1588826417ita.pdf
  : 31-05-2019
  400
  10. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  : 1588826392ita.pdf
  : 15-03-2019
  449
  11. ผลประโยชน์ทับซ้อน
  : 1588826371ita.pdf
  : 15-03-2019
  446