tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
วิสัยทัศน์

เป็นที่พึ่งของประชาชนและเครือข่าย ด้านวิชาการและการบำบัดยาและสารเสพติด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


พันธกิจ

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า และจัดบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้านการบำบัดผู้ติดยาและสารเสพติด โดยใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


ค่านิยม

เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ ทำงานแบบมืออาชีพ


เข็มมุ่ง

3P Safety มุ่งเน้นเรื่อง SMI-V


เป้าประสงค์
 1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์และสารเสพติด ที่มีผลกระทบสูง คุ้มค่า แม่นยำ ตอบสนองความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับ มีการนำไปใช้ประโยชน์
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์ยาและสารเสพติด ให้สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 และระดับประเทศ
 3. จัดบริการทางการแพทย์ตติยภูมิด้านการแพทย์ ยาและสารเสพติดแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ
 4. พัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 5. มีศูนย์อ้างอิงข้อมูลด้านการแพทย์ ยาและสารเสพติดของเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
 6. การทำงานที่เปิดกว้างเชื่อมโยง
 7. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านดิจิทัลการแพทย์ยาและสารเสพติด
 8. เป็นองค์กรที่มีบุคลากรสมรรถนะสูงและมีความสุข
 9. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล

กลยุทธ์
 1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์ยาและสารเสพติด ที่มีผลกระทบสูง คุ้มค่า แม่นยำ และตอบสนองความต้องการของประเทศ
 2. องค์ความรู้ใหม่ขององค์กร ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล
 3. จัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ด้านการแพทย์ยาและสารเสพติด ให้สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 และระดับประเทศ
 4. เปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานที่สำคัญจำเป็น ด้านการแพทย์ยาและสารเสพติด เพื่อรองรับเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
 5. จัดบริการทางการแพทย์ตติยภูมิ ด้านการแพทย์ยาและสารเสพติด แบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ
 6. พัฒนานวตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย
 7. ปรับสภาพแวดล้อมขององค์กรใหม่เหมาะสม
 8. จัดทำข้อมูลศูนย์อ้างอิง ด้านการแพทย์ยาและสารเสพติด ของเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
 9. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ศูนย์อ้างอิง ด้านการแพทย์ยาและสารเสพติด ของเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
 10. ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 11. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
 12. ปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 13. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามด้านความเชี่ยวชาญในสายงาน ด้านความสามารถพิเศษ และด้านความผูกพันองค์กร
 14. ส่งเสริม สนับสนุน ทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมและมีความสุข
 15. มีมาตรฐานการให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
 16. มีมาตรฐานการรับรอง เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ในปี 2570
 17. การรับรอง HA ยาเสพติด ที่มีคุณภาพ