tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโดยรอบอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (ครั้งที่ 2) New
  : 1715760880.pdf
  : 15-05-2024
  4
  2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโดยรอบอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
  : 1711597791.pdf
  : 28-03-2024
  11
  3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนโดยรอบอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
  : 1709008956.pdf
  : 27-02-2024
  6
  4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือน ธันวาคม 2566
  : 1709007703.pdf
  : 27-02-2024
  14
  5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  : 1709007639.pdf
  : 27-02-2024
  4
  6. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือนตุลาคม 2566
  : 1709007603.pdf
  : 27-02-2024
  2
  7. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  : 1695710118.pdf
  : 26-09-2023
  51
  8. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  : 1695357717.pdf
  : 22-09-2023
  43
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1694574106.pdf
  : 09-07-2023
  54
  10. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  : 1692695832.pdf
  : 22-08-2023
  43
  11. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  : 1692242369.pdf
  : 17-08-2023
  43
  12. ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถังบำบัดน้ำเสียอาคารซักฟอกหน่วยจ่ายกลาง
  : 1691723283.rar
  : 09-08-2023
  40
  13. แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอาคารซักฟอกหน่วยจ่ายกลาง
  : 1691555448.pdf
  : 20-07-2023
  36
  14. ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1691392479.rar
  : 04-08-2023
  48
  15. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 24 กรกฎาคม 2566
  : 1689749255.rar
  : 19-07-2023
  49
  16. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) เดือนพฤษภาคม 2566
  : 1689584767.pdf
  : 17-07-2023
  41
  17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1689042148.pdf
  : 29-06-2023
  34
  18. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) ประจำเดือน เมษายน 2566
  : 1685433865.pdf
  : 30-05-2023
  49
  19. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2566
  : 1681974439.pdf
  : 20-04-2023
  64
  20. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  : 1681974403.pdf
  : 20-04-2023
  49