tch@tch.go.th 0 5213 5078
  21. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  : 1673505655.pdf
  : 12-01-2023
  45
  22. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  : 1673505613.pdf
  : 12-01-2023
  31
  23. ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1670572311.rar
  : 08-12-2022
  53
  24. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 6 ธันวาคม 2565
  : 1669867061.rar
  : 30-11-2022
  49
  25. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1667961713.pdf
  : 04-11-2022
  50
  26. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธี e-bidding
  : 1665108089.rar
  : 05-10-2022
  69
  27. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 กันยายน 2565 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 3 ตุลาคม 2565
  : 1664419138.rar
  : 28-09-2022
  61
  28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1664179740.pdf
  : 05-09-2022
  82
  29. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธี e-bidding
  : 1664179345.rar
  : 15-08-2022
  82
  30. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พศ.2566
  : 1662346351.pdf
  : 23-08-2022
  86
  31. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  : 1660716765.pdf
  : 08-08-2022
  71
  32. ประกาศริบหลักประกันสัญญา
  : 1659927428.pdf
  : 08-08-2022
  70
  33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1646374534.pdf
  : 04-03-2022
  207
  34. ระกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  : 1644306806.pdf
  : 30-11-2021
  169
  35. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
  : 1644222232.pdf
  : 29-10-2021
  153
  36. ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รั้วคอนกรีตบล็อก แบบเลขที่ 3882/2526 ความยาว 500 เมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  : 1638419134.pdf
  : 02-12-2021
  239
  37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1637123756.pdf
  : 16-11-2021
  253
  38. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รั้วคอนกรีตบล็อก แบบเลขที่ 3882/2526 ความยาว 500 เมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
  : 1636443134.pdf
  : 08-11-2021
  232
  39. ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  : 1636445375.pdf
  : 08-11-2021
  257
  40. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง โดยวิธี e-bidding
  : 1635818769.pdf
  : 01-11-2021
  257