Vision/Mission

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับประเทศ

พันธกิจ

  1. บูรณาการการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ระดับตติยภูมิแบบครบวงจรอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยทีมสหวิชาชีพ
  2. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านยาและสารเสพติด เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านยาและสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

  1. ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประเมินเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด
  2. ถ่ายทอดเผยแพร่วิชาการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด
  3. พัฒนาระบบและรูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาและสารเสพติดระดับตติยภูมิ
  4. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
  5. พัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด ในสถานพยาบาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เอื้อต่อการดำเนินงาน

เข็มมุ่ง
การพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน

วัฒนธรรมองค์กร
ร-พ-ธ-ช-ม
ร = รับผิดชอบ            ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและชุมชน (Patient and Community responsibility) โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient focus)
พ = พัฒนา                การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous process improvement) สร้างสรรค์นวัตกรรม (Creativity & Innovation)
ธ = ธำรง                  การธำรงคุณค่าของคนทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Values on staff)
ช = ใช้ข้อมูล              การใช้ข้อมูลทางวิชาการ (Evidence-based approach) มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ม = มองภาพรวม          การมองภาพรวมเชิงระบบ (System perspective)

ค่านิยม
“มุ่งเน้นวิชาการและบริการเป็นเลิศ”