ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร
1 ผู้อำนวยการ 101
2 เลขานุการ ผอ 101
3 รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ 111
4 เลขารองฯ อำนวยการ 103
5 โอเปอเรเตอร์ 100
6 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 331
7 ฝ่ายบริหารทั่วไป 106
8 ห้องแม่บ้าน 117
9 หัวหน้างานโภชนาการ 153
10 สำนักงานโภชนาการ 154
11 งานยานยนต์ 150
12 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 340
13 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 108
14 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 110
15 ฝ่ายการเงินและบัญชี 109
16 การเงินผู้ป่วยนอก 136
17 หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 112
18 โรงน้ำดื่ม 347
19 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 343
20 งานจัดซื้อจัดจ้าง 114
21 งานจัดซื้อจัดจ้าง 341
22 งานคลังพัสดุ 169
23 งานอาคารสถานที่ 342
24 งานซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุง 113
25 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 139
26 ฝ่ายทรัพยากรบุคล 115,346
27 ฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ 161
28 จุดคัดกรอง ARI 336
29 ป้อมยาม (ฉุกเฉิน) 144
30 ป้อมยาม (ประตูหน้ารพ.) 220
31 ป้อมยาม (ทางขึ้นบ้านพัก จนท.) 118
32 ป้อมยาม (หน้าตึกรุ่งอรุณ) 158
33 ร้านเครื่องดื่มสวัสดิการ 137
34 ร้านอาหารสวัสดิการ 159
35 ร้านค้าสวัสดิการ 135
36 รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล 119
37 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล 179
38 สำนักงานฯ วิชาการพยาบาล, เลขาฯ ภารกิจ 123
39 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 107
40 สำนักงานฯการพยาบาลผู้ป่วยใน 146
41 หัวหน้างานชุมชน 156
42 หัวหน้าฯวิชาการพยาบาล/หน่วยจ่ายกลาง 149
43 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 122
44 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 164
45 งานหน่วยจ่ายกลาง 141,142
46 ห้องนวด 171,182
47 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 127
48 เคาน์เตอร์วัดความดันโลหิต 126,186
49 ห้องซักประวัติ 2,3 130
50 ห้องซักประวัติ 1,ห้องคำปรึกษา 132
51 ห้องแพทย์ตรวจ OPD, หน้าห้องตรวจ OPD 131,187
52 ญาติเยี่ยม 124
53 องค์กรแพทย์ 177,178
54 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนวรัฐ 338
55 หอผู้ป่วยนวรัฐ 212,213
56 หอผู้ป่วยพิงครัตน์ 207,203-206
57 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ 151,152
58 หัวหน้างานหอผู้ป่วยราชพฤกษ์ 339
59 หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ 160,162
60 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนพบุรี 168
61 หอผู้ป่วยนพบุรี 163,166
62 หอผู้ป่วยพิมาน 301,302
63 หอผู้ป่วยนิมมาน 173,176
64 รก.รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์-พรส.ฯ 155
65 สำนักงานกลุ่มภารกิจวิชาการ 138
66 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 128
67 หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ 105
68 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 104
69 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 143
70 งานเวชนิทัศน์ 147
71 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 180
72 ห้องสมุด 337
73 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 120
74 ห้องยา 121
75 หัวหน้างานเวชระเบียน 116
76 งานเวชระเบียน 125
77 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 183
78 ห้องศูนย์ประสานสิทธิ 182
79 กลุ่มงานจิตวิทยา 129,303
80 หัวหน้างานชันสูตร 133
81 ห้อง LAB, X-Ray 134
82 กลุ่มงานทันตกรรม 170
83 กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 148,174
84 หอผู้ป่วยเวียงพิงค์ 145