โครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร

ผู้อำนวยการ

นายประสาน รังสิเวโรจน์

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ภารกิจด้านอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานทรัพยาการบุคคล
 • งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุและบำรุงรักษา
นายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรช

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(รก.)

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
กลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด
 • งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถถาพ
 • งานกิจกรรมบำบัด


กลุ่มงานเภสัชกรรม
 • งานบริหารเวชภัณฑ์
 • งานบริการเภสัชกรรม
 • งานเภสัชกรรมการผลิต
 • งานบริบาลเภสัชกรรม

กลุ่มงานจิตวิทยา
 • งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
 • งานบำบัดรักษาทางจิตวิทยา
 • งานพัฒนาวิชาการจิตวิทยายาเสพติด

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 • งานบริการสังคมสงเคราะห์
 • งานติดตามผลการรักษาและดูแลต่อเนื่อง
 • งานวิชาการ
นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ภารกิจด้านการพยาบาล
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 • งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 • งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
 • งานถ่ายทอดการพยาบาล
 • งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • งานการพยาบาลชุมชน
 • งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกบำบัดด้วยยา
 • งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
 • งานการพยาบาลผู้ป่วยในบำบัดด้วยยา
 • งานการพยาบาลผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ
นายแพทย์กนก อุตวิชัย

รองผอ.ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ(รก.)

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • งานทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์
 • งานสารสนเทศระบบประกันสุขภาพ
 • งานเรียกเก็บและตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • งานศูนย์คอมพิวเตอร์
 • งานเวชนิทัศน์
 • งานเวชระเบียนและสถิติ

กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
 • งานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ