Statistical repor

# Subject Post date View
1 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) 01-01-70 18
2 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 01-01-70 7
3 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 01-01-70 4
4 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 01-01-70 4
5 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 01-01-70 5
6 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 01-01-70 6
7 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 01-01-70 3
8 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 01-01-70 3
9 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 01-01-70 3
10 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 01-01-70 3
11 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 01-01-70 3
12 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 01-01-70 3
13 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) 01-01-70 3