Statistical repor

# Subject Post date View
1 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) 29-12-2021 196
2 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 16-11-2020 628
3 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 21-10-2020 428
4 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 05-10-2019 444
5 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 05-10-2018 284
6 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 05-10-2017 274
7 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 05-10-2016 291
8 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 05-10-2015 345
9 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 05-10-2014 263
10 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 05-10-2013 257
11 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 05-10-2012 254
12 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 05-10-2011 259
13 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 05-10-2010 244
14 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 05-10-2009 276
15 สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) 05-10-2008 314