Procurement

# Subject Post date View
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 15-05-20 7
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-04-20 4
3 แผนการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 20-04-20 6
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ปีงบประมาณ 2563) 01-03-20 23
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563) 03-02-20 17
6 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19-01-20 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13-01-20 9
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 01-01-20 18
9 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23-12-19 12
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22-12-19 19