Planning and Project Evaluation

# Subject Post date View
1 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ ปี 2563 สรุปผลโครงการทั้งปี NEW 09-09-20 7
2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 29-07-20 11
3 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 04-06-20 33
4 ข้อหารือเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการภายในงบบริหารจัดการ รพธ.ชม. 22-05-20 29
5 ข้อเสนอการปรับเกณฑ์การประเมินคำรับรองฯ ปี 2563 (รอบ 12 เดือน) 20-05-20 26
6 เอกสารปรับเกณฑ์การประเมินคำรับรองฯ ปี 2563 (รอบ 12 เดือน) 20-05-20 26
7 แบบฟอร์มรายงานคำรับรองฯ ปี 2563 (รอบ 12 เดือน) 20-05-20 27
8 ยกเลิกและยืนยันจัดทำโครงการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 24-04-20 34
9 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 20-04-20 35
10 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(ERM) 05-03-20 35