การดำเนินงาน
เอกสาร
# Document Name Post date View
1 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข 27-01-23 14
2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 27-01-23 10
3 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 17-12-21 175
4 ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ธัญญารักษ์เชียงใหม่ 15-07-21 233
5 ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 15-07-21 220
6 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริจ 2561 (Update) 13-07-21 224
7 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 16-03-20 383
8 คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 15-03-19 385
9 หลักเกณฑ์การรับทรัยพ์สิน 31-05-19 376
10 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15-03-19 428
11 ผลประโยชน์ทับซ้อน 15-03-19 423