Contact Us

ชื่อ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
เลขที่ : 182 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 ในวันราชการ
โทรศัพท์ : 0 5329 8083 -4
โทรสาร : (053) 372732
สายด่วน ปรึกษาปัญหายาและสารเสพติด : 084-489-9528
คลินิกฟ้าใหม่: โทรศัพท์ : 0 5322 6145 , 0 5321 5261 โทรสาร : 0 5322 6135