สื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมไม่ทนการทุจริต

EP01 หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกต้านโกง
EP02 เกมโกง สังเวียนทุจริต
EP03โรคปิดหูปิดตาปิดปาก
1 โอกาส 30 วินาที Sub
2 สนับสนุน 30 วินาที Sub
3 ยกย่อง 30 วินาที Sub
สปอต ปปช ชุด ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง SubThai 30Sec
สปอต ปปช ชุด คุณว่าใครชนะ SubThai
สปอต ปปช ชุด หัวหน้าพาโกง SubThai 30Sec
ประกาศเจตนารมณ์ของกรมฯ