Activity news

Subject

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วันที่ 25-27 มกราคม 2564

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2564 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรผู้บริหารของโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

28 | Post date : 29-01-2021