Activity news

Subject

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เชิญประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการร์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐานโดยให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM

Detail

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการร์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐานโดยให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM โดยพญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานดำเนินการประชุม และได้เชิญบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ที่เป็นคณะกรรมการทีมนำคุณภาพ ประธาน เลขาและผู้ช่วยแต่ละทีม หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการภายใต้สถานการร์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และชี้แจงแนวทางการพัฒนามาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ(ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 เพื่อที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

Activity image

37 | Post date : 22-01-2021