Activity news

Subject

ประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาล ตามการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดวิถีใหม่(New Normal)

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาล ตามการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดวิถีใหม่(New Normal) เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรระดับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดวิถีใหม่(New Normal) ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ต่อไป ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

Activity image

21 | Post date : 29-12-2020