Activity news

Subject

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สำหรับสถานพยาบาล(Business Continuity Plan(BCP) For EID in Healthcare Facilities) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สำหรับสถานพยาบาล(Business Continuity Plan(BCP) For EID in Healthcare Facilities)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้รับรู้ความจำเป็นในการจัดทำและเข้าใจถึงความเชื่อมโยงการจัดทำแผน BCP สามารถนำหลักการไปปรับใช้ในบริบท ตลอดจนร่วมกันพัฒนาBCP ให้สมบูรณ์ตามบทบาท และซักซ้อมแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์เสมือนจริง เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Activity image

59 | Post date : 01-12-2020