Activity news

Subject

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Detail

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ซึ่งนำโดยนายแพทย์ธวัช ลุมพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้บรรยายกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา(พุดซ้อน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ หลังจากนั้นได้พาคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการ ณ หอผู้ป่วย "เวียงพิงค์" (Premium Ward) และบริเวณหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

114 | Post date : 03-11-2020