Activity news

Subject

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ณ ห้องประชุมเก็ดถหวา(พุดซ้อน) ชั้น 1 อาาคารอำนวยการ จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานการให้บริการ ณ หอผู้ป่วย"เวียงพิงค์" โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

30 | Post date : 20-10-2020