Activity news

Subject

รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2563

Detail

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรในปีที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอผู้ป่วย "เวียงพิง"(Premium Ward)โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอผู้ป่วย"เวียงพิง"(Premium Ward) และนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

426 | Post date : 05-10-2020