Activity news

Subject

รับมอบใบประกาศนียบัติ สำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety ประจำปี 2563

Detail

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety ประจำปี 2563 จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับร่วมประชุม "วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 2 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4 (The 2nd World Patient Safety Day and The 4th Thailand Patien and Personnel Safety Day)ประจำปี 2563" ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual Conference เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Activity image

58 | Post date : 01-10-2020