Activity news

Subject

การตรวจสภาพงานเพื่อเตรียมถ่ายโอน "โครงการติดตั้งโครงข่ายระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชุมชน(PV.Community Grid) ขนาดกำลังติดตั้ง 96 กิโลวัตต์ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครืองกำเนิดไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต์"

Detail

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการตรวจสภาพงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร(กอ.รมน.)และบริษัทชาร์ป โซล่าร์ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำแนวทางการบำรุงรักษาในอนาคตต่อไปด้วย เพื่อเตรียมถ่ายโอน "โครงการติดตั้งโครงข่ายระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชุมชน(PV.Community Grid) ขนาดกำลังติดตั้ง 96 กิโลวัตต์ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครืองกำเนิดไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต์" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

6 | Post date : 16-09-2020