Activity news

Subject

ศึกษาดูงานของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Detail

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงานของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน โดยนายกิตต์ธเนศ ทองทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด และเกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง ไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

7 | Post date : 16-09-2020