Activity news

Subject

พิธีทำบุญเปิดอาคารซัักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Detail

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธาน และบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารซัักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการให้บริการซักฟอกและจ่ายกลางที่ได้มาตรฐานตามหลักการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ณ อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

4 | Post date : 15-09-2020