Activity news

Subject

จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

Detail

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดบรมราชชนนี จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายและการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลฯ เพื่อพิจารณารับรองคุณภาพ(Accreditation)สถานพยาบาลยาเสพติด ๗ แห่ง และพิจารณารับรองคุณภาพซ้ำ(Re-Accreditation)สถานพยาบาลยาเสพติด ๑๐ แห่ง ตามที่คณะผู้นิเทศของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้รายงานผลการเยี่ยมสำรวจ และพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

9 | Post date : 30-06-2020