Activity news

Subject

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบวิธีการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงตาม Data Dictionary ของสรพ. และร่วมประเมินระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์(Hospital safety Culture Survey Online: HSCS)

Detail

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง(RM) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบวิธีการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงตาม Data Dictionary ของสรพ. และร่วมประเมินระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์(Hospital safety Culture Survey Online: HSCS) โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง(RM)เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้รับทราบวิธีการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ปรับใหม่ตาม Data Dictionary ของสรพ. เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิชาการและการแพทย์

Activity image

35 | Post date : 01-06-2020