Activity news

Subject

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูองค์ความรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้(Nurse Aides: NA)

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูองค์ความรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้(Nurse Aides: NA) โดยนางณภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบและห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

45 | Post date : 21-05-2020