Activity news

Subject

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด(Yoga Therapy to Support Recovery From Drug Addiction)สำหรับพยาบาลและที

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด(Yoga Therapy to Support Recovery From Drug Addiction) สำหรับพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ ครั้งที่ 2 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และทีมวิทยากรจาก The Japan Yoga Therapy Society ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดยท่านอาจารย์ Kazuo Kimura ประธานสมาคม วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้พยาบาลและทีมงานสหวิชาชีพได้รับการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

49 | Post date : 22-11-2019