Activity news

Subject

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษา ประจำปี 2562

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษา ประจำปี 2562 โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อให้ผู้ป่วยที่กำลังรับการบำบัดรักษาได้มีส่วนร่วม และได้แสดงศักยภาพความสามารถในการทำกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการประกวดทำกระทงประเภทสวยงาม ประกวดทำส้มตำลีลา ร้องเพลง จำหน่ายสินค้ากาดมั่วครัวฮอม และทำซุ้มประตูป่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามบริเวณลานเสาธง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

29 | Post date : 20-11-2019