Activity news

Subject

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ นำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Detail

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล หัวหน้างานหอผู้ป่วยที่นักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังและช่วยชี้แนะในบางเรื่องที่นักศึกษาได้นำเสนอมาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

22 | Post date : 23-03-2020