Activity news

Subject

หัวข้อ การสัมมนา Buprenorphine Treatment Refreshing Seminar

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.นพ.กนก อุตวิชัย รักษาการรองผู้อำนวยด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Thailand Experiences in Buprenorphine treatment in Asia นางมัจฉรีย์ คู่วิวัฒน์ชัย นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการ และนายนรา อินถา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Mobile application for long distance care เรื่อง “Buprenorphine Treatment Refreshing Seminar”เพื่อทบทวนสถานการณ์การบำบัดฝิ่น/เฮโรอีน ด้วยยา Buprenorphine/Naloxone อมใต้ลิ้นในบริบทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

Activity image

116 | Post date : 14-11-2022