Activity news

Subject

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ยาและสารเสพติดสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้

Detail

นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท ในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ยาและสารเสพติดสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาและสารเสพติดให้ปลอดภัย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน (2 รุ่น) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

20 | Post date : 06-05-2022