Activity news

Subject

จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรอง BA BI และการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

Detail

นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรการคัดกรอง BA BI และการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx)เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคัดกรองและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้กับผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 147 คน ( 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน) เมื่อวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชัยจุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

Activity image

27 | Post date : 26-04-2022