Activity news

Subject

พิธีประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม

Detail

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีนายพิทักษ์ สุริยะใจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ โดยยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินตามแนวทาง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ณ บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วันที่ 22 เมษายน 2565

Activity image

39 | Post date : 25-04-2022