Activity news

Subject

ประชุมเรื่อง "การใช้แอพพลิเคชั่นห่วงใย สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ"

Detail

แพทย์หญิงญาณิศา โพธิ์ฐิติรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง "การใช้แอพพลิเคชั่นห่วงใย สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ" ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการแพทย์ที่มอบให้ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี(สบยช.) และรพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค 6+1 ดำเนินการ โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมให้คำปรึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ทุกท่าน(ผ่านระบบ Zoom) ทีมสหวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา ชั้น 1 อาคารอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

43 | Post date : 26-11-2021