Activity news

Subject

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Detail

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง แพทย์หญิงนภา ศิริวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ นางอุมา วันตี ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และนางกฤติกา อิงคสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบายและข้อเสนอแนะแก่บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และเยี่ยมชมหอผู้ป่วยสุรา (พิงครัตน์) หอผู้ป่วยพิเศษ(นิมมาน) และหอผู้ป่วยพรีเมี่ยม(เวียงพิงค์) โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์หญิงญานิศา โพธิ์ฐิติรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงานและนวัตกรรมของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

Activity image

57 | Post date : 24-11-2021