Activity news

Subject

วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เพื่อพิจารณาข้อมูลสถานพยาบาลเพื่อรับรองคุณภาพ(Accreditation) 1 แห่ง และรับรองคุณภาพซ้ำ(Re-Accreditation) 21 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference)

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยคณะอาจารย์ผู้นิเทศสถานพยาบาลยาเสพติดที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 และเขตบริการสุขภาพที่ 2 ได้นำเสนอข้อมูลสถานพยาบาลยาเสพติด เพื่อให้คณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด พิจารณารับรองคุณภาพซ้ำ(Re-Accreditation) 6 แห่ง( รพ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย,รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่,รพ.ป่าซาง จ.ลำพูน,รพ.แม่ทา จ.ลำพูน,รพ.ลี้ จ.ลำพูน และรพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย) และได้รับการรับรองคุณภาพซ้ำ(Re-Accreditation) ทั้ง 6 แห่ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมตะล่อม(บานไม่รู้โรย) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

39 | Post date : 30-08-2021