Activity news

Subject

รับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์(Adjusted Survey)จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประธานทีมนำด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทุกทีม ร่วมต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของโรงพยาบาล (ผ่านระบบ Video Conference) โดยมีนายแพทย์บวร งามศิริอุดม หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ นางสาวเรวดี ศิรินคร ผู้ตรวจเยี่ยม และนางวิภา วณิชกิจ ผู้ตรวจเยี่ยม จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อรับการ Re-accreditation ครั้งที่ 2 ตามที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA มาอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบัวระวง (พุทธรักษา) ชั้น 4 ห้องประชุมเก็ดถะหวา ชั้น 1 และห้องประชุมดอกตะล่อมชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

Activity image

45 | Post date : 24-08-2021