Activity news

Subject

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564"

Detail

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตลอดจนสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางอรัญญา แพจุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

8 | Post date : 01-04-2021