Activity news

Subject

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดกลุ่มธัญญารักษ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่225-23 มีนาคม2564 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

Detail

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดกลุ่มธัญญารักษ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่225-23 มีนาคม2564 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี ผ่านทางเว็บไซต์ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

18 | Post date : 24-03-2021