Activity news

Subject

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

Detail

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นายนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพานทุกท่าน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

32 | Post date : 09-03-2021