Activity news

Subject

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(Medical Record Audit) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Detail

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(Medical Record Audid) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ โดยนายแพทย์อภิศักดฺ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อให้การบันทึกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

Activity image

45 | Post date : 11-02-2021