All activity news

15906472990.JPG

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำความสะอาดมือ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำความสะอาดมือ โด....

28-05-20 | 12

Read more
15900507730.jpg

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูองค์ความ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูองค์ความร....

21-05-20 | 44

Read more
15849319092.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเพื....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเ....

22-11-19 | 48

Read more
15849318430.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมง....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผ....

20-11-19 | 28

Read more
15849317860.jpg

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล....

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ได้นำเสนอผ....

23-03-20 | 21

Read more
15849317210.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะอ....

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย....

23-03-20 | 20

Read more
15849316700.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่จัดกิจกรรม "....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

19-11-19 | 4

Read more
15849299270.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต้อนรับการเ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

19-11-19 | 6

Read more
15849297080.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงให....

15-11-19 | 4

Read more
15849296450.jpg

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับการเยี่ยมส....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับการเยี่ย....

15-11-19 | 4

Read more
15849295780.jpg

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความ....

10-08-19 | 5

Read more
15849295060.jpg

โครงการ"การอบรมฟื้นฟูความรู้บุคลากรในการ....

กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง ....

31-07-19 | 7

Read more
15849294440.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอ....

31-07-19 | 4

Read more
15849293200.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุท....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

31-07-19 | 5

Read more
15849292620.jpg

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในฐานะผู้อำน....

31-07-19 | 4

Read more
15849292020.jpg

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

30-07-19 | 5

Read more