All activity news

การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพ....

การอบรมหลักสูตรนี้มีพยาบาสวิชาชีพที่รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาลใน....

หัวข้อ การสัมมนา Buprenorphine Treatment....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร....

หัวข้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการพัฒน....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ....

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการ....

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพท....

ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชากา....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนว....

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกล....

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

กิจกรรมจิตอาสาในโครงการส่งเสริมบุคลากรเป....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐา....

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียง....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยกา รักษาราชการแทนในฐานะ....

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (Re-accredi....

พว.อัจฉราพร ศรีตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พว.พัชรีพร วรพัฒน์รัตนกู....

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (Re-accredi....

พว.ศรีพรรณ สว่างวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พว.สวรส ทาบุญสม พยาบ....

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (Re-accredi....

แพทย์หญิงวริศรา เกตุเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวจุฬาลักษณ....

กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธ....

“ ฝึกปฏิบัติและซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (Re-accredi....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์หญิงวริศรา ....

กิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธี....