วันนี้
6
เมื่อวาน
49
เดือนนี้
1,675
เดือนที่แล้ว
2,316
ปีนี้
3,991
ปีที่แล้ว
30,065
 
 
ผลงานวิจัยทั้งหมด


Recommendations for Health Care Providers in the Treatment of Methamphetamine Use Disorders
ปี พ.ศ. 2558

คำแนะนำการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
ปี พ.ศ. 2558

โรคสมองติดยาและเส้นทางการเลิกยา
ปี พ.ศ. 2558

การให้คำแนะนำแบบย่อ (Brief advice) และการบำบัดแบบย่อ (Brief Intervention) ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2557

การบำบัดการรู้คิด-ปรับพฤติกรรม (Cognative Behavior Therapy : CBT)
ปี พ.ศ. 2557

คุณภาพชีวิต ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ของบุคลากรในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556

การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสุรา
ปี พ.ศ. 2556

การบำบัด และ ฟื้นฟูสมรรถภาพ "ผู้ป่วยติดสารแอมเฟตามีน"
ปี พ.ศ. 2556

รวมผลงานวิชาการ นวัตกรรมเด่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555

ผลของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยครอบครัวและญาติต่อการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา
ปี พ.ศ. 2555

แนวทางการบำบัดรักษาและการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเสพติดยาบ้า
ปี พ.ศ. 2555

เส้นทางสู่การติดยาบ้า กรณีศึกษาใรกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา
ปี พ.ศ. 2553

ความสัมพันธ์ของการใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ กับการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2553

ผลของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครับในกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา
ปี พ.ศ. 2553

ปัจจัยทางจิตสังคมและความตั้งใจเลิกยาเสพติดของผู้ติดนาเสพติด
ปี พ.ศ. 2553

สถาณการณ์ของระบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มและผุ้ติดสุราในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552

การศึกษาประสิทธิผลของยา Bupropion ในกลุ่มผู้ติดแอมเฟตามีน
ปี พ.ศ. 2552

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด
ปี พ.ศ. 2552

เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา
ปี พ.ศ. 2552

การอบรมเลี้ยงดูและความคิดอัตโนมัติด้านลบของผุ้ป่วยยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2551

การมีส่วนร่วมของชุนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา
ปี พ.ศ. 2551

การพัมนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมองชุมชน
ปี พ.ศ. 2551

รูปแบบการบำบัดดูแลผู้ป่วยเฮโรอีนด้วยเมธาโดนระยะยาว
ปี พ.ศ. 2550

การสนับสนุนทางสังคมกับการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา
ปี พ.ศ. 2550หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th