ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยี ไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
     
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประกาศ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคัดกรอง
เอกสารประกวดราคา

 
 

ลงเมื่อประกาศวันที่ 2018-12-19

มีผู้เข้าชมจำนวน58 ราย